Privacy Policy / Tietosuojaseloste

Privacy Policy, Customer register of Meiju Knits, updated 19th March 2021

1. The company keeping the customer register 

Business name: Meiju Knits
Finnish Business ID and VAT number: Y-2334864-0
Address: Meiju K-P/Meiju Knits, Helsinki, Finland.
meijuknits (at) gmail.com

2. Contact person
Meiju Kallio, meijuknits@gmail.com
Others cannot access the customer register. Your data won't be sold to any outsiders.

3. The name of the register
Meiju Knits customer register

4. Legal justification of handling the data
Under GDPR regulations we handle the data on contractual and on a consensual basis. You give your consent to handle the data when you agree to join the mailing list. The purpose of handling the data is contacting the customers mainly by newsletter. Meiju Knits also uses variety of third party processors (Ravelry, Payhip, Lovecrafts) for selling patterns. However data given in that situation are not stored in this register, only receipts are saved for tax purposes. The newsletter service is provided by Mailchimp, and their privacy policy can be found here: https://mailchimp.com/legal/privacy. Meiju Knits handles only the data you gave when signing the newsletter. 

5. The data included in the register
The register includes the persons who has signed up for Meiju Knits mailing list and gave the permission to use their data. The data also included the persons who have agreement on test knitting for Meiju Knits. The data are email address, first name and last name. For test knitter's also the Ravelry-name and Instagram account name, if the person has agreed to share them. 

6. Data source 
The data for the register is collected from the messages the customers have given by email, web-form for joining the newsletter and through other social media services in situations where the customer has himself or herself agreed to give the information. 

7. The data is not given elsewhere. The data can be moved to servers outside of EU and ETA depending on the third party services. See Mailchimp privacy policy https://mailchimp.com/legal/privacy

8. The holder of the register will handle the data with care and respect. Your data is protected and the only person handling the data is Meiju. 

9. Your legal right to check your data and ask for removing it.  You have the right to ask the removal of your data from the register. You have the right to ask to check your data and make a correction. The request for correction has to made by email and the answer is expected within one month. 

------------------------

Tietosuojaseloste, päivitetty 19.3.2021 suomeksi alla


1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen  nimi: Meiju Knits
Y-tunnus: Y-2334864-0
Osoite: Meiju K-P/Meiju Knits, Helsinki, Finland.
meijuknits (at) gmail.com

2. Yhteyshenkilö
Meiju Kallio, meijuknits@gmail.com
Muut henkilöt eivät pääse rekisteriin. En välitä enkä myy tietojasi kenellekään ulkopuoliselle.

3. Rekisterin nimi
Meiju Knits asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaan suostumus henkilötietojen käyttöön sähköpostilistalle liityttäessä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Verkkoalustoilta (Ravelry, Payhip ja Lovecrafts) oston yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta tähän rekisteriin ja ne pyritään poistamaan heti kuin mahdollista. Kuitit säilytetään verotusta varten sähköisessä muodossa, niihin pääsy on vain rekisterinpitäjällä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Uutiskirjepalvelun tarjoaa MailChimp. Voit lukea MailChimpin tietosuojasta täältä: https://mailchimp.com/legal/privacy
MeijuKnits pääsee vain niihin tietoihin, jotka asiakas antoi uutiskirjeen tilatessaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää sekä Meiju Knits sähköpostituslistalle vapaaehtoisesti ilmoittautuneet henkilöt sekä testineulojalistalla olevat henkilöt. Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat sähköposti sekä henkilön etu- ja sukunimi, jos hän on ne halunnut antaa. Lisäksi testineulojien rekisterissä on Ravelry-nimi sekä Instagram-tunnus, mikäli henkilö on halunnut ne antaa. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään pilvipalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tällä hetkellä tietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mikäli henkilö haluaa kokonaan MailChimpin unohtavan tietonsa, on hyvä olla yhteydessä suoraan MailChimpiin. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kommentit

Suositut tekstit